Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony www

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Marii Konopnickiej w Mszanie Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej szkoły zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://sp1mszanagorna.pl/

Dane teleadresowe

34-733 Mszana Górna
Mszana Górna 589
tel. (18) 331 52 47
email: sp1mszanagorna@mszana.pl
www: http://sp1mszanagorna.pl/

Strona internetowa szkoły jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie internetowej szkoły

Strony internetowa szkoły posiadają następujące ułatwienia:

  • wysoki i negatywny kontrast 
  • możliwość włączania jasnego tła
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-29

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Mszanie Górnej

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mazur Jarosław 
e-mail: sp1mszanagorna@mszana.pl 
Telefon: 18 331 52 47

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły mieści się pod adresem: 34-733 Mszana Górna, Mszana Górna 589. Główne wejście umożliwia dostęp osobom niepełnosprawnym poprzez podjazd, bez barier architektonicznych. Ponadto do budynku szkoły prowadzą jeszcze trzy wejścia – jedno od strony zachodniej budynku prowadzące do pomieszczeń kuchni i jadalni i dwa pozostałe od strony wschodniej  wykorzystywane jako drogi ewakuacyjne oraz jedno z nich jako wejście bezpośrednie na salę gimnastyczną. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są  pracownicy obsługi. W sekretariacie szkoły jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne, teren wokół szkoły oraz korytarze przy salach lekcyjnych.

W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. na jego początku znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Dodatkowo na parterze szkoły znajduje się sanitariat dostosowany do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Skip to content